Fundacja Aqua Salutis

 

W 550-rocznicę (1467-2017) nabycia Dóbr Turowskich przez Jakuba Gołyńskiego z Gołymina chorążego ciechanowskiego, wojewody mazowieckiego, właściciela Dóbr Białołęckich i Tarchomińskich zostaje powołana Fundacja Aqua Salutis dla w przywracania, ochrony, popularyzacji i rozwijania lokalnego dziedzictwa oraz kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego.

Geograficznie obszar działalności Fundacji obejmuje wschodnią część Garbu Lubawskiego terenu wododziału Wisły i Pregoły, stacjonowania lodowca Zlodowacenia Wisły. Kulturowo jest to region Mazur określanych dawniej Galindią, Sasinią, Prusami Górnymi lub Pogórzem Polskim z dominacją mazurskiej gwary odmiany ostródzkiej. Okolica związana jest z wieloma zasłużonymi nazwiskami i wydarzeniami jak Bitwa pod Grunwaldem 1410, pertraktacje sprawy Torunia pod nadzorem Jana III Sobieskiego 1689, Bitwa pod Tannenbergiem 1914, zwycięstwo Polaków w plebiscycie 1920 roku których Fundacja za cel stawia pamięć przywracać.

Nazwa Fundacji jest dawnym łacińskim zwrotem określającym „wodę żywą” lub wodę pozdrowienia, odkupienia, ocalenia, dobra, zdrowia, bezpieczeństwa, zbawienia, natchnienia, zmysłów, egzorcyzmowaną. Symbolika tego pojęcia jest mottem przewodnim celów stawianych przez Fundację.

Cele i zasady działania Fundacji

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego i gminy Kozłowo i obszarów sąsiednich,
 2. Reintegracja społeczna i zawodowa społeczności lokalnej wokół celów stawianych przez Fundację,
 3. Społeczny, gospodarczy i kulturowy rozwój lokalny,
 4. Opieka nad kościołami i innymi obiektami sakralnymi a także ochrona dóbr sztuki, kultury i tradycji,
 5. Prowadzenie badań nad dziejami lokalnymi i wskrzeszaniem tradycji, popularyzacja wiedzy oraz promocja walorów historyczno-przyrodniczych wskazanego rejonu Warmii i Mazur,
 6. Prowadzenie społecznych akcji i inicjowanie prawnych form ochrony zabytków i ochrony przyrody,
 7. Kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości kulturowej i przyrodniczej regionu,
 8. Promowanie wzorów osobowości i postaw ludzi zasłużonych dla dziedzictwa regionu,
 9. Kultywowanie tradycji dawnych zawodów, poszanowanie zasobów surowców naturalnych i ochrona dziedzictwa naturalnego – przyrodniczego, geologicznego i wodnego.
 10. Propagowanie tradycji regionalnej oraz umacnianie patriotycznych postaw społeczeństwa z poszanowaniem obecności w dziejach regionu innych narodów i kultur.
 11. Promocja turystyczna, popularyzacja turystyki aktywnej i realizacja projektów turystycznych związanych z regionem,
 12. Edukacja i popularyzacja osiągnieć badań dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego,
 13. Popularyzacja zagadnień zdrowej żywności, wypoczynku, terapii, aktywności sportowej,
 14. Organizowanie słuchowisk, produkcji filmowych, wykładów i paneli dyskusyjnych, wystaw, spotkań społecznych i wydarzeń kulturalnych, festiwali, koncertów muzyki dawnej promujących wiedzę o regionie,
 15. Organizowanie kampanii społecznych mających na celu poszerzanie świadomości historycznej i kulturowej regionu,
 16. Organizacja wydarzeń historycznych, prezentujących dawne życie codzienne mieszkańców regionu,
 17. Promocja lokalnych grup i stowarzyszeń pielęgnujących lub odtwarzających lokalne tradycje – ludowe, ziemiańskie, rycerskie, religijne, rzemieślnicze, kupieckie,
 18. Współpraca z polskimi i zagranicznymi uczelniami zainteresowanymi celami Fundacji oraz z instytucjami pełniącymi opiekę nad zabytkami i ochroną przyrody,
 19. Inspirowanie działań interdyscyplinarnych, skupianie wokół celów Fundacji twórców, artystów, uczonych i działaczy w kraju i zagranicą oraz udzielanie im pomocy w aktywizowaniu do działań na rzecz ochrony zabytków i promocji kultury i tradycji regionu,
 20. Włączanie spraw związanych z celami Fundacji w sieć międzynarodowych kontaktów służących ochronie zabytków i przyrody, poprzez to zacieśnianie związków kultury polskiej z kulturą światową,
 21. Roztaczanie opieki nad „świadkami historii” – osobami, na oczach których kształtowała się najnowsza historia regionu,
 22. Wspomaganie innych inicjatyw społecznych zgodnych z ideami Fundacji.